Rýchla fotogaléria

Dom ľudového bývania č. 93 - Interiér
Dom ľudového bývania č. 93 - Exteriér
Oslavy - 665. výročie obce - november 2014
Mikuláš - december 2014
Suchánsky kroj
Mikuláš 2023

Mobilná aplikácia pre občanov

Previs pod Kútom – pseudokrasový kaňon Pod Mešterovým lazom

Podľa ústnych informácií jaskyňa bola taká rozsiahla, že v čase nebezpečenstva slúžila ako skrýša pre miestnych obyvateľov. Je lokalizovaná v k.ú. Sucháňa pod rozsiahlym previsom na pravej strane pseudokrasového kaňonu vytvoreného občasným tokom tečúcim z Mešterovho lazu na severovýchod a ústiacim z pravej strany do Lahoša. Tento kaňon patrí medzi najkrajšie v Krupinskej planine. Vierohodnosť týchto svedectiev nevieme potvrdiť ani na základe terénneho výskumu, pretože došlo k prevaleniu previsu a k následnému zasuteniu predpokladaného vchodu do jaskyne. Pseudokrasový kaňon je vytvorený v miocenných sedimentačných vrstvách pyroxenického andezitu sedimentovaného v suchozemskom a limnickom prostredí periférnej zóny. Má dĺžku cca 600 m, šírka sa pohybuje od 10 m v hornej časti toku do 50 m v dolnej časti toku a hĺbku dosahuje maximálne 15 m. Kaňon sa nachádza v bukovom lese, ktorý na hornom toku prechádza do lesa hrabového. Nad kaňonom sa nachádza odlesnená poľnohospodársky využívaná krajina.
 
Ed. Peter Urban „Prírodné dedičstvo obce Sucháň“ /str. 120/.