Rýchla fotogaléria

Oslavy - 665. výročie obce - november 2014
Oslavy - 665. výročie obce - november 2014
Trúbiaci kameň
Predvianočné posedenie
Oslavy - 665. výročie obce - november 2014
Mikuláš 2023

Mobilná aplikácia pre občanov

A
A
A

Zasadnutia OZ 2014

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
16.12.2014
Zasadanie zo dňa 16.12.2014
Detail dokumentu
Dátum 16.12.2014
Názov Zasadanie zo dňa 16.12.2014
8.10.2014
Zasadanie zo dňa 8.10.2014
Detail dokumentu
Dátum 8.10.2014
Názov Zasadanie zo dňa 8.10.2014
30.7.2014
Zasadanie zo dňa 30.7.2014
Detail dokumentu
Dátum 30.7.2014
Názov Zasadanie zo dňa 30.7.2014
Popis OZVÁNKA na mimoriadne zasadnutie OZ V zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p, zvolávam mimoriadne zasadnutie OZ,ktoré sa bude konať dňa 30.07.2014 o 19.00 hod. v zasadačke OcÚ. PROGRAM: 1.Zahájenie 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 3. Projektová dokumentácia "Zvyšovanie energetickej účinnosti buádovy školy" 4. Zmena rozpočtu - prevod financií z rezevného fondu do kapitálového rozpočtu 5. Rôzne 6. Diskusia 7. Návrhj na uznesnie 8. Zakončenie
19.6.2014
Zasadanie zo dňa 19.6.2014
Detail dokumentu
Dátum 19.6.2014
Názov Zasadanie zo dňa 19.6.2014
16.4.2014
Zasadanie zo dňa 16.4.2014
Detail dokumentu
Dátum 16.4.2014
Názov Zasadanie zo dňa 16.4.2014
Popis Pozvánka na najbližšie OZ V zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 16. apríla 2014 t.j. v stredu o 17.30 hod. v zasadačke obecného úradu . P r o g r a m : Zahájenie Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia uznesení Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 2014 Podané žiadosti o granty a dotácie – informácia Otváranie obálok – prenechanie majetku obce do prenájmu. Zmluva o prenájme nebyt.priestoru budova s.č. 61 Informácia o možnosti odkúpenia spoluvlastníckeho podielu pozemkov od Správcu konkurznej podstaty PD Dačov Lom v likvidácii Žiadosť o úpravu obecnej plochy na vlastné náklady p. Lucienom Caodurom Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Kultúrne podujatia s termínmi konania do 31.júla 2014 Sadenie obecného mája Deň matiek, otcov a MDD 665.výročie obce 11. Rôzne : 12. Diskusia 13. Návrh na uznesenie 14. Zakončenie Žiadam o dochvíľnu účasť.
19.2.2014
Zasadanie zo dňa 19.2.2014
Detail dokumentu
Dátum 19.2.2014
Názov Zasadanie zo dňa 19.2.2014