Ev.kostol augsburského vyznania v Sucháni a ev.škola

ev.kostol

 

 

 

 

 

 

Je zapísaný v ústrednom zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Je to renesančný kostol zo 16. storočia – presný rok 1530. Postavená bola súčasne aj zvonica s obranným múrom. Po generálnej oprave zostala z nej spodná časť, slúži ako vstupná brána dodnes.  Prestavaný bol v rokoch 1660 až 1713, kedy bol vpísaný do biskupského protokolu. Prvé evanjelické bohoslužby boli odbavené v r. 1713 v X. nedeľu po Trojici.

Generálna oprava sa uskutočnila v r. 1869 až 1870. Okolo r. 1874 prešiel barokovou úpravou, kedy zväčšili loď, zaklenuli priestor svätyne, zväčšili okná, bola pristavená veža. Podlaha v kostole bola drevená, v r. 1875 bola vymenená za kamennú. V roku 1899 bol staviteľom Lambertom Bokkelevom postavený nový oltár v dnešnej podobe.  Za pôsobenia farára Samuela Fuscha (1888-1910) boli zakúpené tri veľké zvony. 12. augusta 1916 boli násilne odobraté pre potreby armády a zostal lej jeden malý. (zo zápisov Jána Sudru) .
V roku 1924 sa vykonalo pokrytie strechy a veže šindľom a v r. 1936 bola vykonaná rekonštrukcia strechy, krovu a hromozvodu. Neskôr v 20-om storočí sa realizovala maľba interiéru a z exteriéru sa omietol kostol šľachtenou omietkou škrabanou ( brizolitom). Prostredníctvom Komunitného mini grantového programu  A-projektu Liptovský Hrádok bola vykonaná elektrifikácia zvonov a oprava schodov na chór.  Následne sa realizovali drobné úpravy v exteriéri - oprava podhľadu pod chórom z jaseňových paluboviek. 

V roku 2008 bol uskutočnený umelecko-historický výskum, ktorého predmetom bolo určenie vývoja a spresnenie datovania stavby kostola – potvrdený rok 1530 .  Výskum bol financovaný z dotácie MK SR a 10 % spoluúčasť cirkvi.

V priestoroch prírodného amfiteátra a areálu bývalej školy sa v r. 2001  konalo stretnutie konfirmandov, ktorí boli konfirmovaní pred 50-timi a viac rokmi. V roku 2002 po 40.-50.rokoch od konfirmácie. V roku 2003 tu cirkev v spolupráci s obcou organizovala celodenné stretnutie mládeže hontianskeho seniorátu s duchovným a športovým programom .

7. novembra 2010  bola odhalená pamätná tabuľa farárov pôsobiacich v cirkevnom zbore Sucháň od roku 1784 po rok 1963 :
Daniel Kováč (1784-1802) , Jakub Gally (1802-1851), Ján Ambrózy (1851-1874), Samuel Schultz (1874-1888), Samuel Fuchs (1890-1910), Ivan Šimkovič (1911-1946) Miroslav Križan (1947-1963)

Spoloční farári pre cirkev Dačov Lom – Sucháň Vincent Blaško (1963-1970), Rudolf Záhumenský (1970-1977)  Juraj Macko (1977 – naďalej ) .

Prvá evanjelická škola bola drevená, v roku 1787 vystavala evanjelická cirkev murovanú školu z kameňa, ktorá bola pokrytá šindľom. V roku 1912 bola prestavaná do dnešnej podoby. Posledné úpravy na nej vykonal MNV v rokoch 1970 – 1972 a obec v rokoch 1989 a 1990, kde bola prekrytá strecha, opravená vonkajšia fasáda .

Učitelia, ktorí v Sucháni  pôsobili :

Ján Chrapaň  - bol prvým učiteľom, obdobie pôsobenia nie je známe, Juraj Czéry (1732-1735),Ondrej Schindler, Juraj Komžil  - obdobie ich pôsobenia nie je známe, Anton Sizifi (l740-1748), Ján Hamary (1749-1787), Štefan Kupec (1787-1806), Ján Krištof-Thébus (1807-1848), Ľudovít Cebany (1848-1856), Peter Orožházy (1856-1899) – bol učiteľ, notár, kantor, založil župnú štepnicu (pri terajšom futbalovom ihrisku), Pavel Bodnár (1899-1910), Bartolomej Krpelec (1910-1921), Gustáv Husák (1921-1932), Ivan Filipek (1932-1936), Ján Felix (1934-1936), Štefan Zupka (1946-1947), Pavel Hrubík (1947-1948), Jozef Orosláň (1948-1949), Pavel Fransko (1949-1950), Cyril Baran (1950-1955), Pavel Mitter september-október 1955, Ján Môťovský (1955-1959), Martin Budaj (1959-1979) – posledný učiteľ v Sucháni. V školskom roku 1960/1961 sa škola stala dvojtriednou. Od 1.sept.1971 sa stala jednotriednou a k 1.sept. 1979 bola integrovaná do ZŠ Senohrad až doteraz. Aj materskú školu deti navštevujú v obci Senohrad. 

Evanjelický kostol a.v.
Evanjelický kostol a.v.Evanjelický kostol a.v.Evanjelický kostol a.v.